ارتباط با ما

📍آدرس ما:

تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، ساختمان مرکز برنامه‌ریزی راهبردی و توسعه منابع دانشگاه صنعتی شریف
​​​​​​​P922+HV Tehran, Tehran Province, Iran

📞 تلفن:


​​​​​​​+۹۸ ۲۱ ۶۶۱۶۶۰۳۶

📠 فکس:

+۹۸ ۲۱ ۶۶۱۶۶۰۳۶

​​​​​​​             :ایمیل 📧

csprd@sharif.edu