حامیان ضیافت افطاری ۹۸

ردیف نام حامی دانشگاه
1خانواده محترمآقا بابا
2جناب آقایفیروز اردشیریان
3سرکار خانمفاطمه اکرمیان
4جناب آقایدکتر محمدرضا اسپرورین
5جناب آقایمهندسی پیام اسلامی
6سرکار خانمدکتر اعظم ایرجی زاد
7سرکار خانمفاطمه اکرمیان
8سرکار خانمدکتر پریسا بهلولی
9جناب آقایمهندس بردبار
10جناب آقایمهندس بهاری
11جناب آقای ابراهیم جمیلی
12سرکار خانم الناز جمیلی
13جناب آقای رضا جمیلی
14سرکار خانمدکتر شادی جمیلی
15جناب آقایعلی جهان افروز
16جناب آقایمهندس جلالی
17سرکار خانمهدیه خدابخشی مقدم
18جناب آقایسیدمحمد ذولفقاری
19جناب آقای رستمیان
20جناب آقایدکتر مجید زمانی
21سرکار خانمدکتر نغمه زند فانی
22سرکار خانمالهام ساعدی
23جناب آقایمهندس عشقی
24جناب آقایدکتر عسگری ابیانه
25جناب آقایمهندس علی علیزاده
26جناب آقایمهندس فدایی
27سرکار خانمبهار فیروزآبادی
28جناب آقایمهندس حمید کشاورز
29سرکار خانماعظم کربلایی حسین (میرمهدی)
30جناب آقایعلی لاهوتی
31سرکار خانمشری لین هولدرد
32جناب آقایدکتر عباس مصلی‌نژاد
(بنیاد فرهنگی مصلی نژاد)
33خانواده محترمگل افشانی
34جناب آقایمهندس سید ابراهیم موسوی
35جناب آقایدکتر مشایخی
36جناب آقایمطهری
37سرکار خانمطاهره مجیدی
38جناب آقایمرشدیان
39سرکار خانمهانیه سادات محتشمیان
40سرکار خانمطاهره مجیدی
41جناب آقایسید افضل موسوی
42جناب آقاینادر مهندسی
43سرکار خانمشعله نثار حسینی
44جناب آقایدکتر نیلی
45جناب آقایمهندس علی نقیب
46سرکار خانمصبا نصب سلطانی
47سرکار خانمروشنک ورزنده آذر (مهندس عربی)
48جناب آقایدکتر هرمزی نژاد
49جناب آقایمرتضی هداوندی